Các tư thế Yoga nâng cao (Phần 1)

Các tư thế Yoga nâng cao được hướng dẫn chính xác, chuẩn chỉ nhất được Queen Yoga tổng hợp từ trang web Yoga.com. Hãy cùng tập luyện theo mức độ phù hợp với bản thân nhé anh chị. Mỗi phần bao gồm 10 tư thế.

#1. Tư thế Yoga nâng cao – Upward bow pose

#2. Tư thế Yoga nâng cao – Crane pose

#3. Tư thế Yoga nâng cao – Lord of the dance right

#4. Tư thế Yoga nâng cao – Pigeon pose with one-hand left leg grab

#5. Tư thế Yoga nâng cao – Warrior pose on left foot

#6. Tư thế Yoga nâng cao – Supported headstand

#7. Tư thế Yoga nâng cao – Both big toes pose

#8. Tư thế Yoga nâng cao – Dove pose from diamond pose

#9. Tư thế Yoga nâng cao – Unsupported shoulderstand, hands behind back

#10. Tư thế Yoga nâng cao – Bridge pose with right leg up

Trả lời