Các tư thế Yoga trung cấp (Phần 7)

Các tư thế Yoga trung cấp được hướng dẫn chính xác, chuẩn chỉ nhất được Queen Yoga tổng hợp từ trang web Yoga.com. Hãy cùng tập luyện theo mức độ phù hợp với bản thân nhé anh chị. Mỗi phần bao gồm 10 tư thế.

#61. Tư thế Yoga – Extended left side angle pose

#62. Tư thế Yoga – Revolved side angle pose with rotation to left leg

#63. Tư thế Yoga – Intense left stretch, hands behind back in Namaste

#64. Tư thế Yoga – Mountain pose

#65. Tư thế Yoga – Four-limbed staff pose

#66. Tư thế Yoga – Extended right hand to big toe pose

#67. Tư thế Yoga – Two arm right bend

#68. Tư thế Yoga – Seated pose, legs wide apart, back straight

#69. Tư thế Yoga – Sage twist right

#70. Tư thế Yoga – Half moon pose with stretch

Trả lời